Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez PPrezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego może uzyskać osoba, która m.in. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości i odbyła praktykę zawodową. W ramach postępowania kwalifikacyjnego osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zobowiązana jest również do złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Podstawowymi obowiązkami rzeczoznawcy majątkowego jest wykonywanie czynności szacowania nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

Za niewypełnianie lub naruszenie ustawowych obowiązków rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej w postępowaniu wyjaśniającym przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, zaś o zastosowaniu kar dyscyplinarnych określonych w ustawie, w tym o pozbawieniu uprawnień orzeka w drodze decyzji Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami oraz zarządcą nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, w tym złożenia egzaminu. Licencję zawodową może uzyskać osoba, która m.in. ukończyła kurs kwalifikacyjny i odbyła praktykę zawodową w zakresie odpowiednio pośrednictwa w obrocie lub zarządzania nieruchomościami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>