Uprawnienia urbanistyczne

Art. 51. [Czynności wymagające uprawnień urbanistycznych]Do wy-konywania czynności polegających na:

– samodzielnym przygotowaniu lub pełnieniu funkcji głównego projek-tanta zespołu przygotowującego projekt miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego lub studium, o którym mowa w art. 6,

– kierowaniu opracowaniem lub samodzielnym opracowywaniu warun-ków zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>