Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Uprawnienia i licencje zawodowe nadaje się każdemu, kto przeszedł z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje w drodze zarządzenia Państwową Komisję Kwalifikacyjną z udziałem osób wskaza-nych przez Ministra Sprawiedliwości oraz organizacje zawodowe rzeczoz-nawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i za-rządców nieruchomości.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na koszt osób ubie-gających się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych.

Art. 192. [Świadectwo] Nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także licencji zawodowych pośrednika w ob-rocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości stwierdza się świa-dectwem. Odmowa nadania uprawnień i licencji zawodowych następuje w drodze decyzji.

Art. 193. [Wpis do rejestru] 1. Osoby, którym nadano uprawnienia i li-cencje zawodowe, podlegają wpisowi odpowiednio do centralnych reje-strów: rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomo-ściami oraz zarządców nieruchomości. Z dniem wpisu do rejestrów osoby te uzyskują prawo wykonywania czynności zawodowych.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast prowadzi centralne rejestry, o których mowa w ust. 1. Rejestry podlegają ogłoszeniu w dzien-niku urzędowym Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Wojewodowie ogłaszają w wojewódzkich dziennikach urzędowych wyciągi z centralnych rejestrów dotyczące osób zamieszkałych w tych wo-jewództwach.

Art. 194. [Orzekanie o odpowiedzialności] I. Prezes Urzędu Mieszkal-nictwa i Rozwoju Miast orzeka w drodze decyzji o zastosowaniu kar dys-cyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2, art. 183 ust. 2 oraz art. 188 ust. 2, na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego, a także po-dejmuje decyzje w sprawach określonych w art. 178 ust. 3 i 4, art. 183 ust. 3 i 4 oraz w art. 188 ust. 3 i 4.

Postępowanie wyjaśniające przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>