Uprawnienie do likwidacji przedsiębiorstwa

– Organ założycielski przekazuje Agencji mienie oraz wierzytelności

i zobowiązania po zlikwidowanym przedsiębiorstwie – według stanu na dzień wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru, z wyjątkiem zobowiązań przedsiębiorstwa wobec Skarbu Państwa, które wygasają z dniem podjęcia decyzji o likwidacji.

3a. Egzekucja należności, przypadających od Agencji z tytułu przyjętego zobowiązania, może być prowadzona tylko z mienia i pożytków z niego uzyskiwanych, przekazanego Agencji po tym zlikwidowanym przedsię-biorstwie, które zaciągnęło zobowiązanie.

3b.l4a W braku odmiennej umowy stron dłużnik nie może dokonać potrącenia swego długu z wierzytelności, jaka mu przysługuje wobec Agencji, jeżeli dług powstał z tytułu zakupu, dzierżawy lub najmu mienia przejętego przez Agencję po innym zlikwidowanym przedsiębiorstwie niż to, które zaciągnęło zobowiązanie stanowiące podstawę wierzytelności dłużnika. Przekazanie, o którym mowa w ust. 3, następuje w trybie określonym w art. 19.

Mieniem Skarbu Państwa przyjętym w trybie ust. 3 Agencja gospoda-ruje na zasadach określonych w rozdziale 5. Do likwidacji określonej w ust. 1-4 nie stosuje się art. 63 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 2).

Art. 15. [Uprawnienie do likwidacji przedsiębiorstwa] 1. Decyzję o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu przekazania Agencji majątku przedsiębiorstwa podejmuje organ założycielski:

– z własnej inicjatywy,

– na wspólny wniosek dyrektora przedsiębiorstwa i rady pracowniczej,

– na wniosek Agencji.

Likwidacja na wniosek Agencji jest obligatoryjna.

Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest podejmowana za zgodą Agencji. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jest podejmowana po wyra-żenniu opinii przez radę pracowniczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>