Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu cz. II

– Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, w odniesieniu do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,

– wojewodą i właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, w odniesieniu do inwestycji mogącym pogorszyć stan środowiska,

– Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych – zgodnie z od-rębnymi przepisami,

– wojewódzkim koserwatorem zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego, w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, ochronnego, morskich portów i przystani,

– właściwym organem państwowego nadzoru górniczego, w odniesieniu do terenów górniczych.

4a.’ Uzgodnienia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2, podejmowane są przez właściwe organy w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, na pod-

stawie ocen oddziaływania na środowisko, sporządzanych przez biegłych z listy Minista Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

‚ Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, w drodze roz-porządzenia, określi:

– rodzaje inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji, mogących pogorszyć stan środowiska,

– wymagania, jakim powinny odpowiadać:

– prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego na środowisko, o którym mowa w art. 10 ust. 2,

– oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze inwestycji, o któ-rych mowa w pkt 1, sporządzane przez biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>