Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Art. 39. [Skutek zmiany zagospodarowania terenu] 1. Zmiana zagos-podarowania terenu polegająca w szczególności na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nie wymagają ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

– roboty budowlane polegające na modernizacji, remoncie lub montażu, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku lub jego części, jeże li nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

– roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

Art. 40. [Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania] 1. W sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania te-

renu orzeka się, w drodze decyzji, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, z za-strzeżeniem art. 13 ust. 1, na podstawie przepisów szczególnych.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przygotowuje osoba posiadająca uprawnienia urbanistyczne.

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi.

3a. W odniesieniu do terenów zamkniętych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje właściwy organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

3b. W stosunku do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego.

3c. W przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącą te-renu położonego w granicach jednego województwa, wydaję wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na obszarze właściwości którego znajduje się większa część terenu inwestycji, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>