Ustalenie ceny nieruchomości

Agencji przysługuje prawo pierwokupu przy odsprzedaży nierucho-mości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.

Art. 30. [Ustalenie ceny] l. Cenę jednego hektara gruntu przeznaczonego do sprzedaży na zasadach art. 29 ustala się:

– przy uwzględnieniu cen rynkowych lub

– mnożąc stawkę szacunkową jednego hektara przez cenę jednego kwin-tala żyta ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym.

Wartość innego mienia przeznaczonego do sprzedaży ustala się w od-niesieniu do:

– drzewostanów, plantacji kultur wieloletnich oraz upraw i zasiewów – według zasad stosowanych przy wywłaszczaniu nieruchomości,

– budynków, urządzeń i maszyn – według cen rynkowych albo według wartości ich odtworzenia pomniejszonych o stopień zużycia, a w przypadku likwidacji – według wartości materiałów porozbiórkowych,

– zapasów inwentarza żywego – według cen rynkowych.

Art. 31.3S [Rozłożenie na raty oprocentowanie] 1. Agencja może rozłożyć spłatę należności na raty z zastosowaniem oprocentowania. Jeżeli

należność pieniężna została ustalona w umowie według innego miernika wartości niż pieniądz, Agencja nie stosuje oprocentowania.

Agencja może nie stosować oprocentowania w razie rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży mienia lub niektórych składników tego mienia położonego na terenie gminy uznanej na podstawie przepisów o zatrudnieniu

i bezrobociu za zagrożoną szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>