Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Art. 41.1 [Wszczęcie postępowania] 1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na wniosek zainteresowwanego.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierać określenie:

– granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy za-sadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, obe-jmujące teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego te-renu,

– funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabu-dowy i zagospodarowania terenu,

– zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczy-szczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury techni-cznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania od-padów,

– charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku wykonania oceny oddziaływania na śro-dowisko, o której mowa w art. 40 ust. 5 pkt 2 lit. b), dane charaktery-zujące jej wpływ na środowisko łub jego wykorzystanie.

2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zainteresowany obowiązany jest załączyć ocenę oddziaływania na środowisko w odniesieniu do inwes-tycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i mogących pogorszyć stan środowiska, sporządzoną przez biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Nie można uzależnić wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych, obowiązującymi przepisami, świadczeń lub warunków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>