Ustanowienie użytkowania wieczystego

Przy ustanowieniu użytkowania wieczystego wnosi się opłatę pierwszą, wynoszącą od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej, oraz opłaty roczne, określone stawkami procentowymi, których wysokość uzależniona jest od celu, na jaki oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste. Od opłaty pierwszej i opłat rocznych może być udzielona bonifikata w przypadkach określonych w ustawie. Wysokość opłaty rocznej z tyytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego, nie częściej niż raz w roku, ze względu na zmianę wartości nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego. Jeżeli użytkownik wieczysty nie wyraża zgody na dokonaną aktualizację, może ją kwestionować w postępowaniu przed samorządowym kolegium odwoławczym, a nawet przed sądem powszechnym, składając sprzeciw wobec orzeczenia wydanego przez kolegium.

W umowie o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego określa się sposób i termin zagospodarowania nieruchomości, w tym termin jej zabudowy. Jeżeli termin zagospodarowania nieruchomości nie zostanie dochowany, właściwe organy mogą wyznaczyć dodatkowy termin na jej zagospodarowanie, lub ustalić dodatkowe opłaty roczne w wysokości 10% wartości nieruchomości, zwiększanej corocznie o kolejne 10%, a ponadto organy te mogą żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

W końcowych przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarte zostały szczególne unormowania o charakterze przejściowym, odnoszące się do niektórych przypadków ustanowienia i wykonywania prawa użytkowania wieczystego powstałego przed dniem 1 stycznia 1998 r. Spośród tych przepisów na szczególną uwagę zasługuje możliwość rozłożenia na raty zaległych do dnia 1 stycznia 1998 r. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz umorzenia odsetek za te zaległości. Ponadto, kierownik urzędu rejonowego i zarząd gminy zobowiązani są dostosować do ustanowionego przed dniem 1 stycznia 1998 r. użytkowania wieczystego nowe stawki procentowe opłat rocznych w trybie postępowania aktualizacyjnego oraz ustalić takie stawki we wszystkich tych przypadkach, w których dotychczas takich stawek nie ustalono.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>