Ustawa o gospodarce nieruchomościami

W ustawie o gospodarce nieruchomościami określono przypadki dokonania podziału nieruchomości niezależnie od tego, jakie przeznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi określone zostało w planie zagospodarowania przestrzennego. Ustawodawca dopuścił również możliwość dokonania podziału nieruchomości przy braku planu zago-spodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru nie ma obowiązku (zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzenny- sporządzania takiego planu, bądź gdy gmina przystąpiła do jego opracowania, lecz w terminie 12 miesięcy od złożenia wniosku o podział nieruchomości plan nie został uchwalony. W takim przypadku zasady podziału nieruchomości należy ustalić w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Omawianą decyzję należy wydać również w przypadku obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego Jeżeli w planie tym nie określono zasad podziału nieruchomości.

Natomiast w przypadku, gdy dla danego obszaru istnieje obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego (wynikający z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), podziału nieruchomości położonej na tym obszarze można dokonać jedynie po uchwaleniu planu.

W ramach podziału nieruchomości, jej część przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod drogi, gmina przejmuje na własność z mocy prawa za odszkodowaniem uzgodnionym z dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a w przypadku braku uzgodnienia, za odszkodowaniem określonym przez wojewodę w drodze decyzji. W tym względzie dotychczasowemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu przysługuje roszczenie o wypłatę przez gminę odszkodowania, co nie wyklucza możliwości dokonania przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego darowizny na rzecz gminy. Jednakowoż,, gmina nie może się zrzec przejęcia na własność z mocy prawa części nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>