Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

z dnia 24 marca 1920 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 178)

Tekst jednolity z dnia 8 maja 1996 r. (Dz.U, Nr 54, poz. 245)la (zm.: Dz.U. 1997, Nr 140, poz. 939)

Art. 1. [Zezwolenie cudzoziemiec] l. Nabycie nieruchomości przez cu-dzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznychlb, w drodze decyzji administracyjnej, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych – ró-wnież za zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

la. Odmowa wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wyma-ga wyrażenia zgody przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Rolni-ctwa i Gospodarki Żywnościowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>