Co reguluje ustawa o nieruchomościach?

W dniu 1 stycznia 1998 r. weszła w życie ustawa o gospodarce nieruchomościami, uchwalona w dniu 21 sierpnia 1997 r, po kilkuletniej pracy legislacyjnej i ponad dziesięcioletniej praktyce stosowania ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Nowa ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadza nowoczesne formy i sposoby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i gminy, instrumenty oddziaływania na wykonywanie przez wszelkiego rodzaju podmioty praw do nieruchomości oraz profesjonalną obsługę gospodarowania i obrotu nieruchomościami. Ustawa ta uwzględnia również podstawowe standardy wymagane przez prawo Wspólnoty Europejskiej.

Omawiana ustawa wraz z aktami wykonawczymi obejmuje bardzo szerokie i rozległe spektrum regulacji. Jednakże dla wszystkich tych regulacji wspólny jest przedmiot, jakim jest nieruchomość – odwieczny w Polsce skarb i jedna z największych wartości determinujących historię naszego kraju. Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje problematykę:

– gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i gminy,

– podziału, scalania i podziału, pierwokupu, wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości oraz jej wyceny,

– udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

– uwłaszczenia państwowych i komunalnych osób prawnych, spółdzielni, związków spółdzielczych, jednostek kultury i innych osób prawnych,

– uregulowania stanów prawnych posiadania nieruchomości Skarbu Państwa i gminy,

– działalności zawodowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Ij. rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach gospodarki nieruchomościami ustanowiony został Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Tym samym Prezes UMiRM jest organem odwoławczym we wszystkich postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w których organem orzekającym w pierwszej instancji jest wojewoda. Przy Prezesie UMiRM, jako organ doradczy, powołano Państwową Radę Nieruchomości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>