W części jawnej komisja przetargowa:

– stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

– ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,

– otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetar-gu,

– przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

– zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

– zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przeta-rgu.

§ 20. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

– nie odpowiadają warunkom przetargu,

– zostały złożone po wyznaczonym terminie,

– nie zawierają danych wymienionych w § 17 ust. 3 lub dane te są nie-kompletne,

– są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>