Wadium – dalszy opis

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który prze-targ wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

– 1. W przetargu przeprowadzanym przez kierownika urzędu rejonowego osoby, którym przysługują uprawnienia określone w art. 212 ust. 1 i 2, zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania nieruchomości gruntowej w użytkoowanie wieczyste.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zamiast dowodu wpłaty wadium, przed-stawiają kierownikowi urzędu rejonowego oryginał zaświadczenia o posia-daniu uprawnień, o których mowa w art. 212 ust. 1 i 2.

– 1. Ogłoszenie o przetargu właściwy organ podaje do publicznej wia-domości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetar-gu-

W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o przetargach na kilka nieruchomości.

W przypadku przetargu, w którym cena wywoławcza jest większa od 50 000 zł, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się dodatkowo w prasie lokalnej.

– W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

– 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje ko-misja przetargowa w składzie od 3 do 7 osób.

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznacza właściwy organ.

Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.

– 1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przepro-wadzonego przetargu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>