Wadium

Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ nie zorga-nizuje drugiego przetargu, jest on obowiązany, w celu zbycia nieruchomości, zorganizować ponownie pierwszy przetarg.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasad-nionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

– W cenie nieruchomości uzyskanej w przetargu wyodrębnia się, dla ustalenia opłat, o których mowa w art. 71, cenę gruntu, budynków albo lo-kali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie, które staną się przedmiotem odrębnej własności z chwilą oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Przy wyodrębnieniu tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

– 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli, z zastrzeżeniem § 5, wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może upłynąć później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Właściwy organ ustala wysokość wadium, która nie może być niższa niż 5% ceny wywoławczej i wyższa niż 20% tej ceny.

Wadium może być wnoszone w gotówce, obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.

Właściwy organ podaje w ogłoszeniu o przetargu wybrane formy wnoszenia wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu prze-targu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z zastrzeżeniem ust. 7.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>