Wartość odtworzeniowa nieruchomości

Art. 151. [Wartość rynkowa i odtworzeniową] 1. Wartość rynkową nieruchomości stanowi jej przewidywana cena, możliwa do uzyskania na rynku, ustalona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków:

– strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przy-musowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy,

– upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Wartość odtworzeniową nieruchomości jest równa kosztom jej od-tworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Art. 152. [Podejścia do wyceny] 1. Sposoby określania wartości nieru-chomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od przyję-tych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.

Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: po-równawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawie-rającego elementy podejść poprzednich.

Art. 153. [Podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe] I. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i

ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu. Po-dejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny nieruchomości po-dobnych do nieruchomości wycenianych.

Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód.

Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym

0 wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>