Warunki minimalne kandydatów

– obiektywne kryteria naboru – skoro celem naboru jest wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, kryteria winny być obiektywne, im mniej nieostrych sformułowań, tym lepiej, winny być jasne i znane wszystkim kandydatom (ten, kto chce wstąpić w szeregi adwokatury, musi wiedzieć szczegółowo, i to kilka lat wcześniej, jakie warunki będzie musiał spełnić)

– standaryzacja – zarówno kryteria, jak i procedury winny być takie same w skali kraju, inaczej kandydaci nie będą mieli równych szans i poziom przyjmowanych będzie różny (choć częściową standaryzację palestra wprowadzić próbowała, to w ciągu ostatnich lat zarówno kryteria – zasób wymaganej wiedzy, jak i procedury – np. jedno- lub dwustopniowa, były różne w różnych izbach), sytuację tę częściowo zmienia nowy regulamin opracowany przez adwokaturę

– przejrzystość – procedura naboru, kryteria, powinny być jasne, dokumentacja naboru (np. protokoły egzaminacyjne) winny być rzetelnie wypełniane i udostępniane, do egzaminów dopuszczani winni być obserwatorzy, na przykład ze środowiska akademickiego, innych zawodów prawniczych, organizacji społecznych

– limity kompetencji – powinny one zastąpić limity liczebności, próg umiejętności można postawić wysoko, jednak nie ma uzasadnienia dla limitowania miejsc (wprowadzone ostatnio rozwiązania, choć teoretycznie rezygnują z limitowania miejsc na rzecz limitów kompetencji, de facto pozwalają na dalsze limitowanie liczebności)

– przygotowanie pytań egzaminacyjnych oraz przeprowadzanie egzaminu winno być powierzone takim osobom, by można było wyeliminować zarzuty stronniczości czy nepotyzmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>