Wiceprezes sądu rejonowego

Wiceprezes sądu rejonowego odpowiedział, że każdorazowo jest to decyzja indywidualna, wydana w jednostkowej sprawie i na podstawie konkretnych okoliczności, stąd też podanie ogólnych kryteriów jest niemożliwe. Stwierdził jedynie, że wnioskodawca winien udokumentować okoliczności, na które się powołuje. Wspomniał również, że obecne uregulowanie jest niewątpliwie bardziej rygorystyczne od tego z k.p.k. z 1969 r.1’3

Wiceprezes sądu okręgowego odpowiedział, że to oskarżony wyprowadza swoje uprawnienia z art. 78 § 1 k.p.k., więc to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia okoliczności, na których opiera swój wniosek. Ponadto według niego oskarżony winien wykazać nie tylko, że przed aresztowaniem nie pracował, ale również, że nie posiada majątku ani innych źródeł utrzymania. Sędzia polecił nam lekturę komentarzy do k.p.k.: T. Grzegorczyk, Wyd. Zaka- mycze, Kraków 1999 Z. Gostyński (red.), Dom Wyd. ABC, Warszawa 1998.

Przewodniczący wydziału karnego sądu rejonowego odpowiedział, że w przypadku wniosku o obrońcę z urzędu wzywa się stronę do przedstawienia zaświadczeń o dochodach jej i jej rodziny, a ponadto sąd zapoznaje się z ustaleniami dotyczącymi stanu rodzinnego i finansowego strony na podstawie akt sprawy. Przy wyznaczaniu obrońcy z urzędu podstawowym kryterium są dochody strony oraz jej rodziny (przede wszystkim rodziców, męża, żony, konkubentów, dziadków).

W odpowiedzi na skargę Jarosława P. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich odmówiło zajęcia stanowiska, motywując to unikaniem ingerowania w niezawisłość sędziowską i stwierdzając, że Jarosław P. może samodzielnie realizować prawo do obrony w toku postępowania, składając wyjaśnienia i wnioski dowodowe.

Ograniczenia w dostępie do pomocy prawnej osób pozbawionych wolności w początkowej fazie postępowania

Z listów do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że największe kłopoty z dostępem do pomocy prawnej występują na etapie przed skierowaniem sprawy do sądu. Jest tak zarówno w przypadku braku adwokata, jak i w przypadku, gdy adwokata z urzędu przydzielono, jednak jego kontakt z klientem jest ograniczony lub nie ma go wcale.

W przypadku zatrzymania osoby na żądanie zatrzymanego należy mu umożliwić kontakt i bezpośrednią rozmowę z adwokatem”6, a w procedurze wykroczeniowej – adwokatem albo radcą prawnym”7. Osoba dokonująca zatrzymania może zastrzec, że będzie przy tej rozmowie obecna.

Zazwyczaj zatrzymanie następuje wobec osoby, która nie została przesłuchana i nie korzysta na tym etapie z możliwości prawa do obrony i korzystania z pomocy obrońcy. Tak więc w odniesieniu do osoby zatrzymanej, nawet w przypadkach wystąpienia przesłanek do przyszłej obrony obowiązkowej, zatrzymujący nie ma obowiązku zabiegać o zapewnienie jej kontaktu z adwokatem. Z przepisów wynika jednak, że organ zatrzymujący ma obowiązek pouczyć osobę zatrzymaną o przysługującym jej prawie nawiązania kontaktu z adwokatem i odbycia z nim bezpośredniej rozmowy”8 oraz o przyczynach zatrzymania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>