Wiedza ankietowanych

Wiedza ankietowanych o obowiązkowym ubezpieczeniu prawników. Na pytanie, czy ankietowani wiedzą (badano całą grupę – 809 osób), że adwokaci i radcy prawni muszą być ubezpieczeni i jeśli prowadząc sprawę zaniedbają swoje obowiązki i wyrządzą klientowi szkodę, klient może uzyskać odszkodowanie z tego ubezpieczenia, twierdząco odpowiedziało niecałe 15% badanych (jednak w grupie badanej w sądach wiedziało o tej możliwości 30% osób z wyższym wykształceniem). Zważywszy, że obowiązkowe ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych funkcjonuje już od kilku lat (najpierw mocą uchwał samorządowych, a od 1999 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości) należy uznać, że wiedza o nim społeczeństwa jest nikła.

Wiedza ankietowanych o sposobach radzenia sobie w sytuacji, gdy prawnik nie wypełnia swoich obowiązków. Na kolejne pytanie (badano całą grupę – 809 osób), czy badani wiedzą, co zrobić, jeśli adwokat/radca prawny nie wypełnia swoich obowiązków – twierdząco odpowiedziało niecałe 40% respondentów.

Na pytanie, co zatem można zrobić, badani ci najczęściej odpowiadali, że należy zmienić adwokata (40%). Możliwość złożenia skargi do organów samorządu adwokackiego wskazało niecałe 35% ankietowanych (w tym 5% badanych wskazało jako środek skargę do zespołu adwokackiego, można więc zapewne odpowiedzi te dodać i potraktować jako skargę do organów adwokatury), skargę do różnych innych organów wskazało 20% osób, skargę do sądu 10% osób, zaś możliwość wytoczenia powództwa cywilnego wskazało 5% badanych.

W stosunku do całości badanej próby (809 osób) wiedzę o możliwości złożenia skargi do organów adwokatury jako sposób reakcji na niewypełnia- nie obowiązków przez prawnika zadeklarowało więc tylko niewiele ponad 10% badanych, zaś wiedzę o możliwości wytoczenia powództwa cywilnego wskazało tylko 1,6% badanych.

Wiedza o możliwościach działania w przypadku niewypełniania przez prawnika obowiązków (choćby o jednej z możliwości) rośnie stopniowo z wiekiem – im osoby starsze, tym częściej taką wiedzą dysponują – 30% respondentów do trzydziestego roku życia miało taką wiedzę, wśród badanych powyżej sześćdziesiątego roku życia odpowiednio 45%. Najmniejszą świadomość, co w takiej sytuacji można zrobić, mają oskarżeni i pozwani – 30% największą interwenienci (45%) i wnioskodawcy (55%) powodowie zaś wiedzieli o tym w 35%.

Poziom życia ankietowanych, jak i wykształcenie mają wyraźny wpływ na ich wiedzę zarówno o istnieniu zasad etyki zawodowej, jak o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prawników oraz o sposobach radzenia sobie w przypadku niewywiązywania się prawnika z jego obowiązków. Osoby uboższe i mniej wykształcone – co pokazują poniższe zestawienia – są z tego punktu widzenia w znacznie gorszej sytuacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>