WlasnośćR 9

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 19 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1037)

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. Nr 123, poz. 781) zarządza się, co następuje:

– ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego oso-bom fizycznym w prawo własności (Dz.U. Nr 123, poz. 781),

– wnioskodawcy – należy przez to rozumieć użytkownika wieczystego lub jego następcę prawnego w przypadku uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,

– wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zawierający podstawowe elementy do podjęcia decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

– wskazanie adresata wniosku,

– dane osobowe wnioskodawcy:

– imię i nazwisko,

– imiona rodziców,

– miejsce zamieszkania,

– numer ewidencyjny PESEL,

– określenie położenia i powierzchni nieruchomości będącej przedmio-tem użytkowania wieczystego, z oznaczeniem jej według księgi wie-czystej prowadzonej przez właściwy sąd,

– okres wykonywania użytkowania wieczystego nieruchomości przez wnioskodawcę i jego poprzedników prawnych,

– dane dotyczące sposobu powstania prawa użytkowania wieczystego, zwłaszcza na mocy umowy notarialnej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu,

– informacje o:

– wysokości uiszczonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-stego za 1997 r.,

– proponowanym sposobie uiszczania opłaty, o któiym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy,

– otrzymaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste nieodpłatnie albo o uprawnieniu do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytko-wania wieczystego w prawo własności stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

– datę wniosku i podpis wnioskodawcy.

– Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo użyt-kowania wieczystego, a zwłaszcza:

– odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytko-wania wieczystego, a w razie potrzeby – odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającej to prawo,

– dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkownika wieczystego, gdy wniosek o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składa na podsta-wie art. 6 ust. 1 ustawy następca prawny użytkownika wieczystego,

– dokumenty potwierdzające uprawnienie użytkownika wieczystego lub jego następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia prawa użyt-kowania wieczystego w prawo własności stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy.

– Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>