Wniosek o wywłaszczenie

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego może nastąpić po bez-skutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 114, wyznaczonego przez wojewodę na piśmie właści-cielowi, użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a także osobie, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na tej nieruchomości. Termin ten liczy się od dnia zakończenia rokowań.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje z dniem do-ręczenia zawiadomienia stronom.

Odmowa wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego, o które wy-stąpił zarząd gminy, następuje w drodze decyzji.

Art. 116. [Wniosek o wywlaszczenie| 1. We wniosku o wywłaszczenie należy określić:

– nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru do-kumentów oraz z katastru nieruchomości,

– cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,

– powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część – powierzchnię tej części i całej nieruchomości,

– dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospo-darowania,

– lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszcza-nych lokali, jeżeli najem został nawiązany przed dniem 12 listopada 1994 r. na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale,

– właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,

– osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nierucho-mości,

– nieruchomość zamienną, jeżeli gmina taką oferuje,

– inne okoliczności istotne w sprawie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>