Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Jeżeli oskarżony ubiegający się o wyznaczenie obrońcy z urzędu złoży wnio-sek, ale nie wykaże w sposób należyty, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony – przewodniczący wydziału wyznaczy mu odpowiedni termin do uzupełnienia wniosku. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu lub w przypadku wątpliwości co do sposobu wykazania przez oskarżonego niemożności poniesienia kosztów obrony sprawę kieruje się na posiedzenie w celu merytorycznego rozpoznania wniosku.

Wedle doktryny „w wypadku złożenia wniosku z niewystarczającą argumentacją prezes sądu powinien wezwać oskarżonego do uzupełnienia wniosku przez przedłożenie dowodów (dokumentów) obrazujących aktualny stan majątkowy i rodzinny oskarżonego” . Ze spraw wpływających do Fundacji, m.in. Arkadiusza. Ś. i Jacentego O., wynika, że sądy nie zawsze stosują ten przepis. Wydają postanowienie odmowne bez uprzedniego wyznaczenia terminu do uzupełnienia wniosku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>