Wojewódzki rejestr programów

Programy wojewódzkie podlegają zaopiniowaniu przez sejmik samo-rządowy oraz wymagają uzgodnienia z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz właściwymi naczelnymi lub centralnymi organami administracji rządowej.

W przypadku sporządzenia programów wojewódzkich zawierających zadania rządowe, których realizacja może wywoływać skutki wykraczające poza obszar województwa, przepisy art. 58 ust. 2, 3 i 4, stosuje się od-powiednio.

Wojewoda ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym obwie-szczenie o sporządzeniu programów wojewódzkich, określając zadania rządowe w nich zawarte.

Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić tylko wówczas, gdy zapewnione zostały środki finansowe niezbędne do realizacji zobo-wiązań, o których mowa w art. 14 pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2.

Art. 60.’ [Rejestr programó- Organy, o których mowa w art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1, przekazują zatwierdzone lub ogłoszone programy Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który sporządza i prowadzi rejestr programów.

Art. 61. [Wojewódzki rejestr programowi 1. Wojewoda sporządza i prowadzi wojewódzki rejestr, w którym zamieszcza:

– zadania rządowe wynikające z programów, o których mowa w art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1,

– zadania realizowane na terenach i obiektach chronionych na podstawie ustaw szczególnych.

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sporządzania i prowadzenia woje-wódzkiego rejestru.

Art. 62. [Realizacja zadań rządowych] 1. Warunkiem realizacji zadań rządowych, o których mowa w art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1, jest ich wpro-wadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>