Wskaźnik waloryzacji należności w obrocie nieruchomościami

W ustawie zdefiniowano w sposób precyzyjny pojęcie celów publicznych, które mogą być powodem tak dotkliwej ingerencji Skarbu Państwa w prawo własności, jakim jest wywłaszczenie własności. Zrezygnowano z dotychczasowej regulacji pozostawienia organom administracyjnym swobodnego decydowania, jaką inwestycję uznać za oczywisty cel publiczny i wprowadzono podstawową zasadę określania celu publicznego wyłącznie w drodze ustawowej, co zapewnia prawidłową realizację konstytucyjnej zasady ochrony własności i dopuszczalności wywłaszczenia tylko na cele publiczne.

Wprowadzony wskaźnik waloryzacji należności w obrocie nieruchomościami oparty został na zmianach cen nieruchomości, co pozwoli na rzetelne przywrócenie wartości ekonomicznej świadczeniom finansowym związanym z obrotem nieruchomościami, których wartość zmienia się w sposób nieadekwatny do inflacji pieniądza.

W ramach ogólnych zasad gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i gminy ustawodawca zdecydował o stosowaniu w tym obro-

cie zasad prawa cywilnego, z możliwością ich modyfikacji jedynie w obrocie pomiędzy Skarbem Państwa i gminą oraz na rzecz niektórych podmiotów, wyraźnie w ustawie określonych. Tak więc nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa i gminy mogą być przedmiotem wszelkich praw znanych polskiemu prawu cywilnemu.

W sposób jednoznaczny ustawodawca określi! organy Skarbu Państwa i gminy właściwe w sprawach gospodarki nieruchomościami (kierownik urzędu rejonowego i zarząd gminy), które reprezentują odpowiednio Skarb Państwa i gminę we wszystkich sprawach majątkowych tych podmiotów, ponosząc równocześnie odpowiedzialność za realizację ustawowych zadań zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Nieruchomości Skarbu Państwa i gminy mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, dzierżawy, najmu i trwałego zaarządu oraz przedmiotem darowizny, dokonanej zarówno w obrocie pomiędzy Skarbem Państwa i gminą, jak i na rzecz innych podmiotów dla realizacji celów publicznych. W ramach ustawy wprowadzony został szczególny rodzaj darowizny Skarbu Państwa na rzecz gminy, której przedmiotem mogą być nieruchomości przeznaczone w planie miejscowym na cele budownictwa mieszkaniowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>