Wycena nieruchomości polega na:

– określeniu wartości rynkowej,

– określeniu wartości odlworzeniowej,

– ustaleniu wartości katastralnej.

Określenia wartości nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi, z wyłączeniem innych osób. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości mogących być przedmiotem obrotu, a wartość od- tworzeniową określa się dla nieruchomości ze względu na ich sposób użytkowania lub przeznaczenie oraz w przypadku gdy nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego lub wymagają tego przepisy szczególne. Wartość katastralną nieruchomości ustala się na potrzeby naliczenia podatku katastralnego.

Przy dokonywaniu wyceny nieruchomości stosuje się podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe lub mieszane, które zostały zdefiniowane w ustawie. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy kierując się celem wyceny i okolicznościami, które mają wpływ na określenie wartości nieruchomości. Opinię o wartości nieruchomości sporządza się w formie operatu szacunkowego.

Ustawodawca upoważni! Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Powszechna taksacja nieruchomości ma na celu ustalenie wartości katastralnej nieruchomości na potrzeby naliczania podatku katastralnego. Powszechną taksację przeprowadzają organy prowadzące kataster nieruchomości. Wartość katastralną ustala się na podstawie oszacowania nieruchomości, reprezentatywnych dla poszczególnych ro-dzajów nieruchomości na obszarze gminy, dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Powszechną taksację przeprowadza się okresowo w terminach określonych w odrębnej ustawie. W okresach pomiędzy przeprowadzeniem powszechnej taksacji na mocy ustawy, nie częściej niż co 3 lata, rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu na obszarze gminy powszechnej taksacji nieruchomości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>