Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Art. 42. [Treść rozstrzygnięcia] 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określa:

– rodzaj inwestycji,

– warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli dla danego obszaru plan został uchwalony,

– warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów szczególnych,

– warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,

– wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich,

– linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w sto-sownej skali,

– okres ważności decyzji.

W stosunku do inwestycji liniowych decyzja, o której mowa w ust. 1, określa ponadto:

– przebieg inwestycji, a w przypadku inwestycji wymagających wydzie-lenia terenu, granice tego terenu, wyznaczone na mapie w stosownej skali,

– w miarę potrzeby, szczególne warunki wynikające z charakteru inwe-stycji.

Art. 43. [Rozwinięcie] Nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie nie jest sprzeczne z usta-leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w wypad-ku braku planu, z przepisami szczególnymi, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1.

Art. 44. [Rozprawa administracyjna] 1. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniam art. 13 ust. 1, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu następuje po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej. O terminie roz-prawy zawiadamia się zainteresowanych oraz ogłasza dodatkowo w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po przeprowadzeniu rozprawy,

o której mowa w ust. 1, przedstawia wojewodzie warunki zabudowy i za-gospodarowania terenu w celu stwierdzenia ich zgodności z prawem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>