Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

– oznaczenie i powierzchnie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów,

– rodzaj użytków i ich klasy,

– oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

– opis budynków i innych składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

3. Informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa przekracza równowartość dziesięciu tysięcy kwintali żyta, usta-loną stosownie do przepisów o podatku rolnym, Agencja ogłasza w prasie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>