wymagane jest posiadanie uprawnień urbanistycznych.

Art. 52.1 [Warunki uzyskania uprawnień] 1. Warunkiem uzyskania up-rawnień urbanistycznych jest:

– posiadanie odpowiedniego wyższego wykształcenia,

– wykazanie się odpowiednią praktyką w planowaniu przestrzennym,

– złożenie egzaminu z przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie ur-banistyki. Postępowanie kwalifikacyjne, w tym egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza komisja powołana przez Prezesa Urzędu Mie-szkalnictwa i Rozwoju Miast. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień urbanistycznych.

Minister właściwy do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinno odpowiadać przygotowanie zawodowe osób ubiegających się o uprawnienia i sposoby jego dokumentowania, zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, w tym egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne, wynagradzania komisji kwalifikacyjnej, a także tryb postępowania przy nadawaniu i cofaniu uprawnień urbanistycznych.

Art. 53.' [Decyzja o nadaniu uprawnień, rejestr] 1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, w sprawie nadania lub odmowy nadania uprawnień urbanistycznych, orzeka w drodze decyzji.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast prowadzi rejestr osób posiadających uprawnienia urbanistyczne.

Art. 54. [Odpowiedzialność zawodow- 1. Odpowiedzialności zawo-dowej, w rozumieniu ustawy, podlegają osoby posiadające uprawnienia ur-banistyczne, które przy wykonywaniu czynności, określonych w art. 51, naruszają przepisy ustawy lub przepisy szczególne.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, może z tytułu odpowiedzialności zawodowej orzec, w drodze decyzji, karę:

– upomnienia, albo

– zawieszenia uprawnień z obowiązkiem zdania egzaminu, albo

– cofnięcia uprawnień.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast może wszcząć postę-powanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, w stosunku do osób, które naruszyły przepisy ustawy lub przepisy szczególne.

Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes Urzędu Mie-szkalnictwa i Rozwoju Miast zasięga opinii powołanej przez siebie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Komisja może zgłosić wniosek o prze-prowadzenie rozprawy z udziałem przedstawiciela właściwego stowarzy-szenia zawodowego.

Zawieszenie lub cofnięcie uprawnień urbanistycznych podlega odnotowaniu w rejestrze, o którym mowa w art. 53 ust. 2.

Wojewoda, orzekając, w postępowaniu określonym w art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz w art. 44 ust. 3, o niezgodności z prawem przedstawionych do-kumentów przesyła do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, kopię tego orzeczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>