Wyposażenie w nieruchomości państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych

Natomiast jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oddaje się w trwały zarząd nieruchomości stanowiące odpowiednio własność Skarbu Państwa lub gminy. Organem wyposażającym państwowe osoby prawne i jednostki organizacyjne jest Minister Skarbu Państwa, organ założycielski lub organ nadzoru, a organem wyposażającym komunalne osoby prawne i jednostki organizacyjne jest rada gminy lub inny organ założycielski. Wyposażenie w nieruchomości państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej następuje w akcie utworzenia wydawanym przez organ tworzący jednostkę, a w wykonaniu tego aktu odpowiednio kierownik urzędu rejonowego lub zarząd gminy wydają decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz tej jednostki. Źródłem pozyskania nieruchomości na wyposażenie osób prawnych i jednostek organizacyjnych jest zasób nieruchomości Skarbu Państwa i gminny zasób nieruchomości.

W omawianej ustawie Ministrowi Skarbu Państwa przypisano uprawnienie do wyposażania lub dokonywania darowizny na rzecz fundacji prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową-naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną oraz o charakterze niezarobkowym. Minister Skarbu Państwa jest również uprawniony wnieść nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa jako aport do spółki prawa handlowego.

Przy nabywaniu w Polsce nieruchomości przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne obcych państw oraz przez inne przedstawicielstwa instytucji międzynarodowych lub międzyrządowych, bądź też pozarządowych, organem zawierającym w imieniu Skarbu Państwa umowę sprzedaży, ustanowienia użytkowania wieczystego, użytkowania, dzierżawy lub najmu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zbyciu lub obciążeniu na rzecz podmiotów reprezentowanych przez wymienione wyżej jednostki mogą podlegać wyłącznie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. Żaden inny podmiot w Polsce nie jest uprawniony zbyć nieruchomości na rzecz wymienionych jednostek.

W sprawach gospodarki nieruchomościami niezbędnymi na potrzeby statutowe kancelarii i urzędów konstytucyjnych organów Państwa oraz ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich, orga-

nem właściwym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działający w porozumieniu z kierownikiem urzędu rejonowego, sprawującego zarząd nieruchomościami znajdującymi się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>