Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości cz. II

W przypadku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, zwrot części nabytej w drodze umowy następuje również w drodze decyzji wojewody.

W ustawie o gospodarce nieruchomościami wprowadzono dla wojewody uprawnienie do wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości:

– jeżeli na nieruchomości mają być założone i przeprowadzone ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne, naziemne i nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń,

– jeżeli na nieruchomości ma być prowadzona działalność polegająca na poszukiwaniu, rozpoznaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących

odrębną od nieruchomości własność Skarbu Państwa (własność kopalin), zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Zezwolenie może być wydane z urzędu lub na wniosek zarządu gminy oraz innej osoby lub jednostki organizacyjnej. Przed wydaniem zezwolenia, wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rokowań o wyrażenie zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na przeprowadzenie na niej określonych prac. Wnioskodawca jest również zobowiązany po wykonaniu niezbędnych prac do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub szkody, właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie określone na zasadach jak przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Jeżeli natomiast założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, odpowiednio wojewoda (jeżeli zezwolenie wydano z urzęd- lub wnioskodawca zezwolenia zobowiązani są nabyć nieruchomość w drodze umowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>