Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości jest administracyjną i wyjątkową formą pozyskiwania nieruchomości przez Skarb Państwa i gminę, której podstawowe przesłanki dopuszczalności stosowania limitowane są przez ustawodawcę w przepisach nowej Konstytucji, wedle której wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko dla celów publicznych i to za słusznym odszkodowaniem.

Wedle Konstytucji dopuszczalność wywłaszczenia może być zatem uzasadniona jedynie realizacją celu publicznego. W taki też sposób ustawodawca w ustawie o gospodarce nieruchomościami określił dopuszczalność przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa lub gminę w drodze wywłaszczenia. A zatem wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości. Cele publiczne zostały zdefiniowane w samej ustawie o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem ich określenia również w innych ustawach. Wywłaszczenie może nastąpić tylko na rzecz Skarbu Państwa lub gminy i dopiero wówczas, jeżeli nieruchomość nie może być nabyta w drodze umowy. W tym względzie ustawodawca uzależnił wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego od uprzedniego przeprowadzenia z osobą, mającą być wywłaszczoną, rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy, a w przypadku braku zgody tej osoby, od dodatkowego wyznaczenia jej na piśmie przez wojewodę dwumiesięcznego terminu na zawarcie umowy.

Postępowanie o wywłaszczenie może być wszczęte z urzędu lub na wniosek gminy. Organem właściwym do orzekania o wywłaszczeniu, ustaleniu odszkodowania i zwrocie nieruchomości wywłaszczonej jest wojewoda. Przedmiotem wywłaszczenia może być własność, prawo użytkowania wieczystego i ograniczone prawa rzeczowe. W przypadku wywłaszczenia części nieruchomości, jeżeli pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania, odpowiednio Skarb Państwa lub gmina zobowiązane są nabyć tę część w drodze umowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>