Z dnia 17 lutego 1998 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 130)

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:

– Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia ozna-czają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-ściami (Dz.U. Nr 115, poz. 741).

– Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje:

– na wniosek osoby, o której mowa w art. 97 ust. 1,

– z urzędu – w przypadkach określonych w art. 97 ust. 3-5.

– 1. Wniosek, o którym mowa w § 2 pkt 1, składa się do wójta, burmi-strza albo prezydenta miasta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>