z dnia 26 marca 1982 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 80)

Tekst jednolity z dnia 20 października 1989 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 349)

(zm. Dz.U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198, 1994 r. Nr 127, poz. 627)

Art. 1. [Cel scalenia] Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzyst-niejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Art. 2. [Obszar scalenia wyłączenia] 1. Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach grunty te tworzą obszar scalenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>