ZagrNierR 7

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 32)

Na podstawie art. 212 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:

– Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia ozna- czająartykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-ściami (Dz.U. Nr 115, poz. 741).

– Rozporządzenie określa sposób zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości grun-towych lub ceny sprzedaży działki budowlanej i ceny sprzedaży położo-nych na niej budynków lub lokali, stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz sposób ustalania wartości pozostawionych nieruchomości.

– Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pozostawionych nieruchomo-ściach, należy przez to rozumieć nieruchomości pozostawione przez osoby, o których mowa w art. 212 ust. 1.

– 1. Zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości następuje na wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 212 ust. 1, 4 i 5, składa-ny do kierownika urzędu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>