Zaproponwano nowe rozwiązania

– możliwy jest model aplikacji w całości organizowanej przez państwo (wzór niemiecki)

– rozważyć też można wprowadzenie modelu indywidualnego przygotowania do uprawiania zawodu (bez zajęć aplikacyjnych) i selekcję ograniczyć do egzaminu zawodowego (wzór amerykański) bądź też dodatkowo wprowadzić, jako warunek dopuszczenia do egzaminu zawodowego, wymóg stażu w organach wymiaru sprawiedliwości

– można wprowadzić model, w którym aplikacja, przygotowanie do wy-konywania zawodu, organizowana jest przez samorządy zawodowe, natomiast egzaminy na aplikację oraz egzaminy zawodowe przeprowadzają komisje państwowe (w których odpowiednią rolę odgrywaliby adwokaci

– mieliby zatem wpływ na ustalanie kryteriów, jakie kandydaci muszą spełnić) wedle zestandaryzowanych kryteriów

– możliwe jest wreszcie pozostawienie egzaminów samorządowi (przy założeniu spełnienia wskazanych powyżej warunków minimalnych – obiektywizacji kryteriów, standaryzacji, limitów kompetencji, przejrzystości i społecznej kontroli), jednak w zmienionym kształcie – na przykład na poziomie poszczególnych apelacji, a nie poszczególnych izb.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>