Zarządzanie nieruchomościami

Art. 184. [Pojęcie licencja zawodowa] 1. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję za-wodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

Podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność w zakresie za-rządzania nieruchomościami, jeżeli zarządzanie będzie wykonywane przez osoby posiadające licencje zawodowe.

Art. 185. [Czynności umowa] 1. Zarządzanie nieruchomością, w rozu-mieniu niniejszej ustawy, polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i do-konywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieru-chomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej zjej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieru-chomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością.

Zarządca ma prawo do wynagrodzenia, którego wysokość określa umowa o zarządzanie nieruchomością.

Zarządca nie może czerpać innych korzyści z zarządzania nierucho-mością oprócz wynagrodzenia, chyba że umowa o zarządzanie stanowi inaczej.

Art. 186. [Zasady wykonywania zawodu] 1. Przy wykonywaniu działalności zawodowej zarządca jest zobowiązany stosować przepisy prawa i standardy zawodowe, kierować się zasadami etyki zawodowej, a czynności zarządzania wykonywać ze szczególną starannością, właściwą dla ich zawodowego charakteru. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>