Zasada informowania stron

Choć nie ma możliwości uzyskania pomocy prawnej z urzędu, to jednak jedną z zasad postępowania administracyjnego jest zasada czuwania organu administracji publicznej nad tym, aby strony i uczestnicy postępowania nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości prawa i zasada udzielania przez organ stosownych wyjaśnień i wskazówek . W stosunku do stron postępowania administracyjnego ograniczona zostaje zatem zasada, iż nieznajomość prawa szkodzi (ignorantia iuris nocet)m. Rolę doradcy, jaką może pełnić w postępowaniu pełnomocnik – adwokat lub radca prawny, odgrywać ma, w pewnym zakresie, organ, przed którym toczy się postępowanie.

Zasada informowania stron i uczestników postępowania może spełniać zatem, w pewnym zakresie, rolę prawa pomocy, jakkolwiek widoczne są wady przyjętego rozwiązania – brak szczególnego stosunku zaufania klienta do prawnika, kierowania się przez prawnika interesem klienta czy prawdopodobne nierespektowanie przez organ administracji zasady informowania, zwłaszcza w sytuacji konfliktu interesów pomiędzy organem a obywatelem i nieporadności obywatela.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>