Zasady taksacji

W okresach rocznych dzielących przeprowadzanie kolejnych po-wszechnych taksacji nieruchomości ustalone w wyniku poprzedniej po-wszechnej taksacji wartości katastralne przeszacowuje się, stosując wskaź-niki cen nieruchomości, o których mowa w art. 5.

Rada gminy może podjąć uchwalę o przeprowadzeniu na koszt gminy powszechnej taksacji nieruchomości w okresie między terminami ustalo-nymi w ustawie, o której mowa w ust. 1, jednak nie częściej niż co 3 lata.

Art. 164. (Zasady taksacji] 1. Podstawą do ustalenia wartości katastralnej poszczególnych nieruchomości są mapy taksacyjne i tabele taksacyjne.

Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla całych nieruchomości lub ich części, jeżeli zostały wyodrębnione jako przedmioty opodatkowania w przepisach o podatku od nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze więcej niż jednej gminy, wartość katastralną ustala się odrębnie dla każdej części nieruchomości położonej w każdej z tych gmin.

Jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania kilku podejść w celu ustalenia wartości katastralnej tej samej nieruchomości, wartość tę ustala się odrębnie dla każdej części nieruchomości, dla której zastosowano odrębne podejście.

Art. 165. [Wartość katastralna] Wartość katastralną nieruchomości gruntowej stanowi wartość katastralna gruntu oraz wartość katastralna jego części składowych.

Art. 166. [Grunt| 1. W celu ustalenia wartości katastralnej gruntu określa się dla stref wyodrębnionych, ze względu na podobne czynniki wpływające na wartość rynkową, jednostkowe wartości powierzchni gruntów położonych w tych strefach.

Jednostkowe wartości powierzchni gruntów w wyodrębnionych stre-fach przedstawia się na mapach taksacyjnych.

Wartość katastralną gruntu ustala się jako iloczyn powierzchni wyka-zanej w katastrze nieruchomości oraz wartości jednostkowej wykazanej na mapie taksacyjnej.

Art. 167. (Części składowe gruntu] 1. W celu ustalenia wartości katastralnej części składowych gruntu określa się jednostkowe wartości powierzchni tych części skłładowych w grupach, uwzględniając ich położenie oraz różnice, jakie między nimi występują.

<

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>