Zezwolenie zbędne

Art. 8.10 [Zezwolenie zbędne] 1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 3:

– nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388),

– nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rze-czypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od dnia uzyskania karty stałego pobytu,

– nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela pol-skiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od uzyskania karty stałego pobytu, nieruchomości, które w wy-niku nabycia będą stanowić wspólność ustawową małżonków,

– nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat,

– nabycie przez osobę prawną, określoną w art. 1 ust. 2 pkt 3, na jej ce-le statutowe, nieruchomości nie zabudowanych, których łączna po-wierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast,

– 10b nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nierucho-mości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym,

– 10b nabycie lub objęcie przez bank będący osobą prawną określoną w art. 1 ust. 2 pkt 3 akcji lub udziałów w spółce, o której mowa w art. 3e, w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych.

Rada Ministrów, uwzględniając w szczególności potrzeby współpracy międzynarodowej oraz zasadę wzajemności między państwami, może, w drodze rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3:

– ustalić inne niż określone w ust. 1 przypadki, w których nie wymaga uzyskania zezwolenia nabycie nieruchomości o powierzchni nie prze-kraczającej 0,4 ha na obszarze miast i 1 ha na obszarze wsi,

– zwiększyć, nie więcej niż trzykrotnie, wielkość powierzchni nierucho-mości, które cudzoziemcy mogą nabyć bez zezwolenia na podstawie przepisów pkt 1 oraz ust. 1 pkt 5.

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>