Zgodność planu zagospodarowania przestrzennego

– uzgadnia projekt planu, stosownie do jego zakresu, z:

– organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagos-podarowania przestrzennego, na podstawie przepisów szczególnych,

– wojewodą, w zakresie zgodności miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego z zadaniami wpisanymi do wojewódzkiego re-jestru, o którym mowa w art. 61 ust. 1,

– zarządami gmin sąsiednich, jeżeli obszar objęty projektem planu przylega do granic tych gmin lub gdy ustalenia planu mogą naruszać ich interes prawny,

– zarządem miasta, będącego obowiązkowym związkiem gmin, gdy plan dotyczy gminy położonej na jego obszarze, w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego miasta,

– właściwymi terytorialnie organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, w zakresie ich właściwości,

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodaro-wania pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przy-stani,

– właściwym zarządem drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu może mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę.

– zawiadamia na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu:

– właścicieli lub władających nieruchomościami, których interes prawny może być naruszony ustaleniami planu,

– właścicieli nieruchomości, od których może być pobrana opłata, o której mowa w art. 36 ust. 3,

– osoby, których wnioski nie zostały uwzględnione w projekcie planu, uzasadniając odmowę ich uwzględnienia,

– wykłada projekt planu i prognozę, o której mowa w art. 10 ust. 2, do publicznego wglądu, na okres co najmniej 21 dni, a o wyłożeniu ogłasza w sposób określony w pkt. 1, co najmniej na 7 dni przed wyłożeniem, a także zapewnia informację o wyłożonym projekcie i umożliwia uzyskanie, za zwrotem kosztów, kopii, wypisów i wyrysów,

– przyjmuje protesty, o których mowa w art. 23 ust. 1, i zarzuty, o któó-rych mowa w art. 24 ust. 1,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>