Zmiany w przepisach

– gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność gminy,

– podziału nieruchomości,

– scalania i podziału nieruchomości,

– pierwokupu nieruchomości,

– wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

– udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

– wyceny nieruchomości,

– działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nie-ruchomościami.

Art. 2. jlnne ustawy] Ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w szczególności:

– ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245),

– ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1994 r. Nr 127, poz. 627),

– ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349),

– ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484),

– ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. Nr 127, poz. 627 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775).

Art. 3. [Organ centralny i doradczy] 1. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach gospodarki nieruchomościami, regulowanych przepisami ustawy, jest Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Organem doradczym Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawach gospodarki nieruchomościami jest Państwowa Rada Nieruchomości. Art. 4 GospNierU I

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje i odwołuje

przewodniczącego i członków Rady, o której mowa w ust. 2, oraz ustala jej

regulamin, który określa organizację i zasady działania tej Rady.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>