Powszechna taksacja nieruchomości

Art. 160. [Zakres przedmiotowy] Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości, dla których ustala się wartość katastralną.

Art. liii. [Cel i podstawa taksacji] 1. Powszechna taksacja nieruchomości ma na celu ustalanie wartości katastralnej nieruchomości i jest prze-prowadzana, na podstawie niniejszej ustawy oraz odrębnych przepisów, przez organy prowadzące kataster nieruchomości.

Wartość katastralną nieruchomości ustala się na podstawie oszacowa-nia nieruchomości reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów nieru-chomości na obszarze danej gminy. Do ustalania wartości tych nierucho-mości stosuje się przepisy rozdziału 1 niniejszego działu. Jeżeli nierucho-mości reprezentatywne były przedmiotem obrotu, wartość katastralną ustala się z wykorzystaniem cen transakcyjnych tych nieruchomości.

Czynności szacowania nieruchomości reprezentatywnych w celu ustalenia wartości katastralnej, a także w celu sporządzenia map taksacyj-nych i tabel taksacyjnych, wykonują rzeczoznawcy majątkowi.

Art. 162. [Wykorzystame| 1. Wartości katastralne, ustalone w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, powinny uwzględniać różnice, jakie występują między poszczególnymi nieruchomościami oraz zbliżenie do wartości rynkowej możliwe do uzyskania przy zastosowaniu zasad przyję-tych dla masowej wyceny.

Wartości katastralne wykorzystuje się do ustalania podstawy opodat-kowania podatkiem od nieruchomości, a także w zakresie określonym ni-

niejszą ustawą albo przepisami odrębnych ustaw, przy określaniu wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, albo przy wykonywaniu czynności urzędowych, do których wykonania nie-zbędne jest określenie wartości nieruchomości.

Art. 163. |Terminy powszechnej taksacj- 1. Powszechną taksację nie-ruchomości przeprowadza się okresowo. Termin rozpoczęcia oraz zakoń-czenia powszechnej taksacji nieruchomości, a także źródła jej finansowania, określi odrębna ustawa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>